• لیست بناهای ثبتی
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  بخش مركزي- شهر گناباد - قصبه شهر- خ بهار5-کوی شرقی- مسجد جامع وقفي بنا مسجد 11/20/1318 325 قرن 7 ه . ق مسجد جامع قديم 1
  بخش کاخک - ميدان چنار – بلوار امامزاده - امامزاده محمد عابد کاخک وقفي بنا آرامگاه 09/11/1330 385 قرن 10 ه . ق- معاصر بقعه امامزاده سلطان محمد عابد 2
  5 ك.م روستاي گيسور وقفي بنا آرامگاه 09/25/1375 1805 قرن 8 ه . ق مقبره جغتین 3
  بخش مركزي- شهر گناباد - قصبه شهر-میدان حمزه-بلوار ملا مظفر گنابادی-انتهای بلوارسمت راست –جاده اسفالته خصوصي- وقفي بنا قنات 10/28/1379 2963 هخامنشي قنات قصبه گناباد 4
  شهربيدخت - بلوار شهيد هاشمی نژاد- پارک وحدت بعدازمسجد جامع روبروی خانه حاجی معين خصوصي
  (حسن خواجه)
  بنا حوض انبار 12/25/1379 3237 قاجاريه حوضخانه بيدخت
  (خانه حسن خواجه)
  5
  بخش مركزي-شهر گناباد - میدان امام خميني –خيابان سعدي -سعدی1-جنب موزه آب وقفي بنا مسجد 02/18/1380 3777 قاجاريه حسینیه گناباد 6
  بخش مركزي- شهر گناباد - قصبه شهر- خ بهار2- کوی شرقی - بلوار پرفسور پاكدامن وقفي بنا مسجد 02/18/1380 3778 اوايل قاجار مسجد بالا 7
  بخش مرکزی –دهستان پس کلوت - روستای بيمرغ-مقابل بافت قديمی روستا وقفي بنا آرامگاه 06/14/1380 4498 صفويه - قاجاريه مزار امامزاده احمد بیمرغ 8
  بخش مركزي- شهر گناباد - قصبه شهر-خ بهار2-کوی شرقی-روبروی مسجد جامع وقفي بنا مدرسه 06/14/1380 4500 صفويه - قاجاريه مدرسه علمیه 9
  بخش مرکزی-دهستان پس کلوت - 5 ك.م شهربیدخت-محله کوثر عمومي بنا يخچال 06/14/1380 4501 قاجاريه یخدان کوثر 10
  بخش مرکزی – دهستان حومه - روستای مند-خ بهار-باغسرای مند خصوصي
  (افضليان)
  بنا باغ-كوشك 07/13/1380 4576 تيموري باغ سرای مند 11
  بخش کاخک –دهستان زيبد - روستای زیبد - 3کیلومتری جنوب گناباد عمومي بنا قلعه 07/13/1380 4577 اسلامي قلعه سفید زیبد 12
  بخش مركزي –روستاي نوقاب-ميدان دوم- سمت راست وقفي بنا مسجد 07/13/1380 4579 قاجاريه مسجد جامع عبدالله نوقاب 13
  بخش مرکزی – دهستان حومه - روستای خيبری- کوچه روبروی مدرسه راهنمایی وقفي بنا مسجد 07/13/1380 4580 قاجاريه مسجد سموئی 14
  بخش مركزي- شهر گناباد - ميدان امام خمينی- ميدان الغدير-سمت چپ کوچه اول-پشت دانشكده علوم پزشكي خصوصي
  (حاج علي خانيكي)
  بنا منزل 07/13/1380 4581 اواخر قاجار- اوايل پهلوي خانه خانیکی 15
  بخش مرکزی –دهستان حومه - روستای دلوئی-جنب آب انبار وقفي بنا آرامگاه 08/16/1380 4667 قرن 13 ه .ق دارالشفا دلوئی
  (قدمگاه حضرت علي)
  16
  بخش مركزي –دهستان حومه -روستای شوراب دولتي بنا قلعه 12/19/1380 4811 ساساني قلعه دختر شوراب 17
  بخش مركزي - دهستان حومه -روستاي دلويي -ميدان دوم - روبروي مزار شهدا وقفي بنا آرامگاه 12/19/1380 4904 قاجاريه مقبره دلویی 18
  بخش کاخک - 5کيلومتری کاخک به طرف مرغش -3کيلومتر به طرف روستای محی آباد وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 12/25/1380 5027 قاجاريه بقعه امامزاده یحیی 19
  بخش مركزي- شهر گناباد - قصبه شهر-خ بهار13-کوی شرقی-گود باستانی مرتضی علی وقفي بنا حمام 12/25/1380 5139 قاجاريه حمام قدیمی شهر 20
  بخش مركزي –دهستان حومه - روستای قوژد وقفي بنا مسجد 12/25/1380 5140 قاجاريه مسجد جامع قوژد 21
  بخش مركزي –دهستان حومه -روستای قوژد دولتي بنا رباط 12/25/1380 5141 قاجاريه کاروانسرا قوژد 22
  بخش مركزي- شهر گناباد - ميدان امام-خ غفاری-غفاری1-مسجد مصلی شهر وقفي بنا مسجد - ایوان 12/25/1380 5142 اواسط قاجاريه ایوان مصلی 23
  بخش مركزي –دهستان حومه –روستاي بيلند وقفي بنا مسجد 12/25/1380 5143 قاجاريه مسجد جامع بيلند
  (مسجد ميرزا عرب بيلند)
  24
  بخش کاخک - ميدان چنار –سمت راست به طرف جاده فردوس –بعداز روستای ديسفان وقفي بنا آرامگاه 12/25/1380 5700 اسلامي امامزاده محمود خانیک 25
  بخش مركزي- شهر گناباد - ميدان امام - خ غفاری - غفاری3 دولتي
  (اداره ميراث فرهنگي)
  بنا منزل 05/08/1381 5910 قاجاريه منزل گوهری (شريعت) 26
  بخش مركزي- شهر گناباد - ميدان امام-خ سعدی-سعدی1-جنب حسينيه –موزه آب دولتي بنا آب انبار 05/08/1381 5952 اواخر قاجار آب انبار حسینیه گناباد (شريعت) 27
  بخش مركزي- شهر گناباد - قصبه شهر- کوی شرقی- خيابان بهار2 خصوصي
  (جعفريان)
  بنا منزل 05/08/1381 5953 قاجاريه خانه قدیمی جعفریان 28
  بخش مركزي- شهر گناباد - ميدان امام-خ سعدی- نبش سعدی3 وقفي بنا مسجد 05/08/1381 5954 قاجاريه مسجد خواجه (مسجد جامع قديم) 29
  بخش کاخک - روستای تک میدان عمومي بنا قلعه 05/08/1381 5955 تاريخي- اسلامي ارگ فرود 30
  بخش کاخک - دهستان کاخک - بلوار هاشمی نژاد-راه روستای ديسفان بعدازروستای خانيک عمومي بنا آسياب 07/07/1381 6378 اسلامي آسیاب‌های آبی تک زو
  (صالح آباد)
  31
  جنوب غربی کاخک خصوصي بنا آسياب 07/07/1381 6432 اسلامي آسیاب کاخک 32
  بخش کاخک - ميدان چنار –سمت راست به طرف جاده فردوس –ابتدای روستای ديسفان وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 10/10/1381 6655 صفويه بقعه امامزاده احمد جوانمرد ديسفان 33
  بخش کاخک - ميدان چنار- خ آبشار-سمت راست –جنب گرمابه وقفي بنا مسجد - ایوان 10/10/1381 6727 ايلخاني ایوان مسجد جامع کاخک 34
  بخش مركزي –دهستان حومه –روستاي بيلند وقفي بنا منزل 10/10/1381 6728 اسلامي هشتی خانه شوکت 35
  بخش مركزي- دهستان حومه - روستای بيلند-18متری ايثار-روبروي دهياري وقفي بنا مسجد 10/10/1381 6729 قاجاريه مسجد بالای بیلند 36
  بخش مرکزی –دهستان حومه روستای بيلند وقفي بنا آب انبار 10/10/1381 6730 قاجاريه آب انبار پایین بیلند 37
  بخش مرکزی - دهستان حومه - روستای رياب وقفي بنا آرامگاه 10/10/1381 6731 اسلامي مقبره ابومنصور رياب 38
  بخش کاخک - ضلع جنوبی قلعه قدیمی کاخک - داخل شهر وقفي بنا حوض انبار 10/10/1381 6869 قاجاريه حوض انبار قلعه قدیمی کاخک 39
  بخش مركزي - شهر گناباد - قصبه شهر (كوي شرقي)-خ بهار-کوچه16 خصوصي
  (سيد حسين فخرزاده)
  بنا منزل 12/17/1381 7610 قاجاريه حوضخانه فخرزاده 40
  شهربيدخت -بلوار شهيد هاشمی نژاد- روبروی پارک وحدت وقفي بنا مسجد 03/10/1382 8959 زنديه مسجد جامع بيدخت 41
  بخش براكو-3کيلومتری جنوب گناباد روستای سر آسياب عمومي بنا آسياب 03/10/1382 8960 اسلامي آسیاب های سر آسیاب 42
  بخش کاخک - ميدان چنار –کوچه قلعه وقفي بنا آب انبار 04/24/1382 9255 قاجاريه- پهلوي آب انبار قلعه کاخک 43
  شهربيدخت –خيابان صالح آباد-حاشيه خيابان وقفي بنا آب انبار 04/24/1382 9256 اوايل پهلوي آب انبار حاج حسن بیدختی 44
  شهربيدخت - بخش مركزي- بلوار شهيد هاشمی نژاد- پارک وحدت- جنب مزار سلطانی عمومي بنا آب انبار 04/24/1382 9257 قاجاريه آب انبار دو درب بيدخت 45
  شهربيدخت -کوچه کنار انبار حاج حسن بیدختی وقفي بنا حمام 04/24/1382 9258 اواخر قاجار حمام صالحعلیشاه بيدخت 46
  بخش مرکزی- دهستان حومه-کال شور 40-کیلومتری گناباد دولتي بنا پل 05/17/1383 11055 صفويه پل كال شور 47
  بخش مرکزی-دهستان حومه – جنب كال شور عمومي بنا رباط 05/17/1383 11066 قاجاريه رباط كم آبي كال شور 48
  بخش مرکزی –دهستان پس کلوت - بیدخت-بلوار شفا-باغ صالح آباد خصوصي
  (سران و مرشدين فرقه صوفيه)
  بنا شيره پز خانه 04/05/1384 11918 قاجاريه شيره پزخانه صالح آباد 49
  بخش مرکزی – دهستان پس کلوت - روستای نوده عمومي بنا آب انبار 05/11/1384 12399 قاجاريه آب انبار نوده 50
  بخش مرکزی - دهستان حومه - روستای رياب - جنب منزل عليپور عمومي بنا برج 05/11/1384 12400 قاجاريه بناي برج رياب 51
  بخش مرکزی- دهستان پس کلوت – روستای کوثر عمومي بنا آب انبار 05/11/1384 12401 قاجاريه آب انبار كوثر 52
  بخش کاخک - شهر کاخک عمومي بنا حوض انبار 05/11/1384 12402 قاجاريه حوض انبار كوهستاني 53
  بخش مركزي –دهستان حومه –روستاي بيلند وقفي بنا آرامگاه 05/19/1384 12907 اواخر قاجار مقبره سعيدي بيلند 54
  بخش مرکزی –دهستان حومه –روستای قوژد وقفي بنا آب انبار 05/19/1384 12908 قاجاريه آب انبار جواهري قوژد 55
  بخش مرکزی - دهستان حومه - روستای رياب - پشت مسجد جامع خصوصي
  (غلامحسين غلامي)
  بنا منزل 05/19/1384 12909 قاجاريه منزل غلاميان رياب 56
  بخش مركزي –دهستان حومه- روستای قوژد وقفي بنا مسجد 05/19/1384 12910 قاجاريه مسجد كمالي قوژد 57
  بخش مرکزی-دهستان پسکلوت - روستای شوراب- بافت قديمی روستا وقفي بنا آب انبار 05/19/1384 12911 قاجاريه آب انبار شوراب 58
  بخش مرکزی –دهستان حومه – روستای رهن عمومي بنا يخچال 05/19/1384 12913 قاجاريه يخدان رهن 59
  بخش مرکزی - دهستان حومه - روستای رياب خصوصي
  (اشراقي نيا)
  بنا منزل 05/19/1384 12914 اواخر قاجار خانه اشراقي نيا 60
  بخش مركزي - روستاي بيلند خصوصي
  (حسينيان)
  بنا منزل 05/19/1384 12915 اواخر قاجار حوض خانه حسينيان 61
  بخش مركزي - روستای بيلند وقفي بنا مسجد 05/19/1384 12916 اواخر قاجار مسجد ميرزا عرب بيلند
  (مسجد جامع بيلند)
  62
  شهربيدخت -بلوار شفا-درب جنوبی باغ صالح آباد وقفي بنا آب انبار 05/19/1384 12917 اواخر قاجار آب انبار دو درب صالح آباد 63
  بخش مرکزی – دهستان حومه - روستای خيبری عمومي بنا آب انبار 05/19/1384 12918 اواخر قاجار آب انبار پيراسته 64
  بخش مركزي – دهستان كاخك - 3 ك .م روستای رضو وقفي بنا مسجد 05/19/1384 12919 اواخر قاجار مسجد رضو 65
  بخش مرکزی – دهستان پس کلوت - روستای نوده- کوچه روبروی حمام وقفي بنا مسجد 05/19/1384 12920 اواخر قاجار مسجد نوده 66
  بخش مركزي –دهستان حومه -روستای بهاباد وقفي بنا آب انبار 05/19/1384 12921 اواخر قاجار آب انبار بهاباد 67
  بخش مرکزی- دهستان پس کلوت - بیدخت-بلوار شفا-باغ صالح آباد خصوصي
  (سران و مرشدين فرقه صوفيه)
  بنا دروازه 05/19/1384 12922 قاجاريه سردر غربي باغ صالح آباد 68
  بخش مركزي - روستاي قوژد وقفي بنا چهارطاقي 05/19/1384 12923 قاجاريه چهارطاقي قوژد 69
  بخش مركزي –دهستان حومه –روستاي رهن وقفي بنا آرامگاه 05/19/1384 12924 اسلامي- اوايل قاجاريه مقبره ميرزا كاظم خليلي 70
  بخش مرکزی- دهستان پس کلوت – شهر بیدخت-بلوارشفا-باغ صالح آباد خصوصي
  (سران و مرشدين فرقه صوفيه)
  بنا دروازه 05/19/1384 12925 اواخر قاجار سردر جنوبي باغ صالح آباد 71
  بخش مركزي -500 متري شمال غرب جعفر آباد عمومي بنا رباط 05/19/1384 12927 قاجاريه رباط جعفر آباد 72
  بخش مركزي- شهر گناباد - قصبه شهر-خ بهار-بهار 21 عمومي بنا آب انبار 05/19/1384 12928 قاجاريه آب انبار دوقلو 73
  شهربيدخت – بلوار هاشمي نژاد- خيابان بهار دولتي
  (شهرداري)
  بنا منزل 05/19/1384 12929 اواخر قاجار سراچه منزل حاجي معين 74
  شهربيدخت – بلوار هاشمي نژاد- خيابان بهار دولتي
  (شهرادي)
  بنا منزل 05/19/1384 12930 اواخر قاجار خانه حاجي معين 75
  بخش مركزي – دهستان حومه -روستای قوژد - جنب کاروانسرا قوژد عمومي بنا آب انبار 05/19/1384 12931 قاجاريه آب انبار بالاده قوژد 76
  بخش مركزي - روستاي بهاباد وقفي بنا حمام 05/19/1384 12932 اواخر قاجار حمام بهاباد 77
  بخش مركزي –دهستان حومه –روستاي مند خصوصي
  (ترابي)
  بنا ایوان 05/19/1384 12933 اواخر قاجار ايوان منزل قديمي ترابي 78
  بخش مركزي-دهستان حومه- روستای قوژد- کوچه روبروی مسجد جامع-کوچه روبروی خانه صادقيان خصوصي
  (پيش بين)
  بنا منزل 05/19/1384 12934 اواخر قاجار خانه قديمي پشين بين 79
  بخش مركزي –دهستان حومه -روستای قوژد- کوچه روبروی مسجد جامع خصوصي
  (صادقيان)
  بنا منزل 05/19/1384 12935 اواخر قاجار خانه صادقيان 80
  بخش مرکزی - دهستان حومه - مركز روستای رياب خصوصي
  (مختاري)
  بنا منزل 05/19/1384 12936 اواخ رقاجار خانه قديمي مختاري 81
  بخش مركزي - دهستان پس کلوت - 500 متري شمال شرقي نوده عمومي بنا حوض انبار 05/19/1384 12937 اواخر قاجار حوض انبار نوده 82
  بخش مركزي- شهر گناباد - قصبه شهر-میدان حمزه-داخل کوچه مدرسه راهنمایی خواجه نصیر عمومي بنا حوض انبار 05/19/1384 12938 صفويه حوض درويش مولا 83
  بخش مركزي - روستاي بيلند عمومي بنا زورخانه 05/19/1384 12939 اواخر قاجار زورخانه پورياي ولي 84
  شهربيدخت - بلوارشفا- باغ صالح آباد خصوصي
  (تابنده)
  بنا آسياب 05/19/1384 12940 قاجاريه آسياب آبي صالح آباد 85
  شهربیدخت-بلوار شفا-بعدازباغ صالح آباد-به طرف یخدان کوثر وقفي بنا حوض انبار 05/22/1384 13109 پهلوي اول حوض زهرا 86
  بخش مرکزی - دهستان حومه - روستای رياب - پشت مقبره ابومنصور رياب وقفي بنا آرامگاه 05/22/1384 13110 پهلوي اول مقبره حاج ميرزا محمود رياب 87
  بخش مركزي –دهستان پس کلوت - روستای نوده عمومي بنا حمام 05/22/1384 13111 پهلوي اول حمام نوده 88
  بخش کاخک – دهستان کاخک – روستای نجم آباد عمومي بنا آب انبار 05/22/1384 13113 پهلوي اول آب انبار مظفر سلطان 89
  بخش مرکزی - دهستان حومه - روستای رياب- روبروی حمام قديمی رياب عمومي بنا آب انبار 05/22/1384 13169 قاجاريه آب انبار رياب 90
  بخش مرکزی - دهستان حومه - روستای رياب خصوصي
  (عليپور)
  بنا باغ-كوشك 05/22/1384 13170 قاجاريه كوشك باغ گلشن رياب 91
  بخش مركزي- کیلومتری شمال غربی گناباد– راه آسفالته بعد از پاسگاه- بافت روستای عمرانی عمومي بنا آب انبار 05/22/1384 13171 قاجاريه آب انبار عمراني 92
  بخش مركزي– دهستان حومه – روستاي عمراني- 20کيلومتری شمال غربی گناباد خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13172 قاجاريه خانه قديمي حاجي بالا 93
  بخش مركزي - روستاي عمراني عمومي بنا آب انبار 05/22/1384 13173 قاجاريه آب انبار رباط عمراني 94
  بخش مرکزی –دهستان حومه – روستای رياب وقفي بنا مسجد 05/22/1384 13174 قاجاريه مسجد رياب 95
  بخش مرکزی- دهستان مرکزی- روستای عمرانی وقفي بنا مسجد 05/22/1384 13175 قاجاريه مسجد عمراني 96
  بخش مركزي – دهستان حومه - روستای عمرانی - 20کیلومتری شمال غربی گناباد عمومي بنا حمام 05/22/1384 13176 قاجاريه حمام قلعه عمراني 97
  بخش مرکزی – دهستان حومه - روستای عمرانی - 20کيلومتری شمال غربی گناباد عمومي بنا حوض انبار 05/22/1384 13177 قاجاريه حوض انبار عمراني 98
  بخش مرکزی - دهستان حومه - روستای رياب خصوصي
  (عليپور)
  بنا منزل 05/22/1384 13178 قاجاريه منزل عليپور 99
  بخش مركزي – دهستان حومه – روستاي قنبر آباد وقفي بنا مسجد 05/22/1384 13179 قاجاريه مسجد قديمي ديزق 100
  بخش مرکزی - دهستان حومه - روستای رياب وقفي بنا حمام 05/22/1384 13180 اواخر صفويه حمام رياب 101
  بخش مرکزی- دهستان کاخک- 500متری شمال روستای کلاته شمس وقفي بنا آب انبار 08/25/1384 13886 پهلوي اول آب انبار كلاته شمس 102
  بخش کاخک – دهستان كاخك - بافت قدیمی روستاي استاد دولتي بنا حمام 08/25/1384 13887 پهلوي اول حمام استاد 103
  بخش مركزي –دهستان حومه – روستاي نوقاب وقفي بنا آرامگاه 09/11/1384 14001 پهلوي اول مقبره حاج ملا حسن توکلی 104
  بخش مركزي - روستای روشناوند- ميدان فردوسی-داخل کوچه سمت چپ-روبروی حسينيه وقفي بنا آب انبار 03/17/1385 15563 صفويه آب انبار روشناوند 105
  بخش مركزي – دهستان پسكلوت -روستای روشناوند وقفي بنا حمام 03/17/1385 15618 قاجاريه حمام روشناوند 106
  بخش کاخک - دهستان كاخك - روستاي كلات عمومي بنا آسياب 12/27/1386 22296 صفويه آسياب كلات 107
  بخش کاخک - دهستان كاخك - روستاي كلات وقفي بنا حمام 12/27/1386 22301 قاجاريه حمام كلات 108
  بخش مركزي- دهستان حومه - روستاي نوغاب- انتهاي اولين كوچه از خ غربي منشعب از ميدان اصلي روستا خصوصي
  (سعيديان)
  بنا منزل 10/16/1387 24493 اواخر قاجاريه-اوايل پهلوي خانه سعيديان 109
  بخش مركزي - دهستان حومه - روستاي عمراني (21 ك.م جاده گناباد - تربت حيدريه ) دولتي بنا رباط 12/27/1387 26265 صفويه رباط قلعه عمراني 110
  بخش مركزي - دهستان پس كلوت- 2/5 ك .م جنوب غربي روستاي حاجي آباد عمومي بنا آسياب 12/27/1387 26266 قاجاريه آسياب حاجي آباد 111
  بخش کاخک- دهستان كاخك - دو راهي مرغش - به سمت راستاي كلاته ملا عمومي بنا قلعه 12/27/1387 26270 قاجاريه قلعه ده ملا 112
  بخش مركزي- دهستان پس كلوت- 1 ك .م غرب روستاي شوراب عمومي بنا آسياب 12/27/1387 26276 اواخر صفويه آسياب شوراب 113
  بخش کاخک- دهستان زيبد- روسناي سنو- 5 ك .م جاده سنو به بجستان- سمت راست جاده- روبروي مجتمع آبرساني عمومي بنا يخچال 09/01/1388 28108 صفويه يخدان سنو 114
  بخش کاخک- دهستان زيبد- روسناي سنو-5 ك .م جاده سنو به بجستان- سمت راست جاده- روبروي مجتمع آبرساني عمومي بنا حوض انبار 09/01/1388 28109 صفويه حوض انبار سنو 115
  بخش کاخک- دهستان زيبد- روستاي كلات (خ غدير - كوچه روبروي خانه بهداشت) وقفي بنا مسجد 11/13/1388 29048 قاجاريه مسجد كلات 116
  بخش مرکزی- دهستان حومه- روستای رياب- ابتداي روستاي كوچه در قلعه- روبروي مسجد جامع روستا عمومي بنا قلعه 11/13/1388 29054 قاجاريه قلعه رياب 117
  بخش کاخک- دهستان زيبد - داخل روستاي سنو وقفي بنا حمام 11/13/1388 29055 اواخر صفويه- اوايل پهلوي حمام سنو 118
  بخش مركزي- دهستان حومه - روستاي دلويي- روبروي دارالشفاي اميرالمومنين وقفي بنا آب انبار 11/13/1388 29056 اواخرقاجار آب انبار دلويي 119
  بخش مركزي- گناباد- ميدان امام- خيابان ناصرخسرو- بلوار ملامظفر- نبش خ بهار- جنب مسجد جامع و مدرسه نجوميه وقفي بنا آب انبار 11/13/1388 29064 صفويه- قاجاريه آب انبار نجوميه 120
  بخش مركزي- دهستان حومه- روستاي نوغاب- خيابان قائم- ميدان قائم- سمت چپ- كوچه اول وقفي بنا حمام 11/13/1388 29067 اواخرقاجار حمام كرم نوغاب 121
  بخش مركزي- دهستان حومه- روستاي رهن (3 ك .م جنوب غربي گناباد) عمومي بنا آب انبار 11/13/1388 29280 قاجاريه آب انبار رهن 122
  بخش کاخک - دهستان زيبد - 23 ك .م جنوب غربي گناباد - حاشيه شرقي جاده خاكي منتهي به روستاي روچي عمومي بنا آسياب 11/13/1388 29287 قاجاريه آسياب روچي 123
  بخش مركزي- دهستان حومه - روستاي خيبری (2 ك .م شمال شرقي گناباد) وقفي بنا منزل 11/13/1388 29289 قاجاريه خانه نيكخواه 124
  بخش مركزي- دهستان حومه- روستاي بيلند- خيابان دانش- دانش 3 (خانه مشاهير) خصوصي
  (محمد پارسا)
  بنا منزل 03/24/1390 30287 قاجاريه خانه بهلول گنابادي 125
  بخش مركزي- كنار مسجد خواجه ها- 4 ك.م شهر گناباد وقفي بنا آب انبار 06/18/1391 30957 پهلوي آب انبار باغ آسيا 126
  بخش مركزي- دهستان حومه - روستاي دلويي وقفي بنا آب انبار 06/18/1391 30960 اوايل قاجار پاياب ميانده دلويي 127
    دولتي تپه تپه 11/12/1381 7481 هزاره 3 ق.م تپه اروک 128
    دولتي تپه تپه 11/12/1381 7489 اسلامي تپه های شهر 129
    دولتي محوطه محوطه 12/25/1380 5019 هزاره 3 ق.م محوطه باستانی نوده پشنگ 130
    عمومي محوطه محوطه 07/07/1381 6431 سلجوقي محوطه تاریخی قلعه شهاب 131
    دولتي محوطه محوطه 11/13/1388 29050 پيش از تاريخ- تاريخي محوطه حصار عمراني 132
   گناباد ، بخش مرکزی، روستای رهن خصوصی، وقفی بنا قنات 10/8/1396 31875 -- قنات رهن  133
   
   
   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
گناباد- خیابان شهید غفاری- روبروی بانک ملی- خانه شریعت 
Gonabad.chto@chmail.ir  
0517224775 آدرس پورتال قنات قصبه گناباد:   http://www.qasabehqanat.com/

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق